รหัสพนักงาน  57357
ชื่อพนักงาน  จริยาพลายด้วง
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคลากร
อายุงาน  2 ปี 4 เดือน
วันที่แจ้งลา 30 เม.ย. 2555 13:08:02
วันที่ลา 18 เม.ย. 2555
ประเภทการลา ลาป่วย
รูปแบบการลา เต็มวัน ครึ่งเช้า ครึ่งบ่าย
หยุดปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 13.00น.
หยุดปฏิบัติงานถึงเวลา 17.00น.
สาเหตุการลา มีอาการปวดหัว ตัวร้อนไข้ขึ้นสูงจนไม่สามรถปฏิบัติงานในช่วงครึ่งหลักได้ค่ะ
เอกสารแนบ ไม่มีเอกสารแนบ
         
แสดงรายละเอียดการลางานประจำปี 2014

ลำดับที่
ประเภทการลา
จำนวนวันที่ลาไปแล้ว
จำนวนวันคงเหลือ
1 ลากิจ 0 6
2 ลาคลอด 0 90
3 แลกเวลาทำงานและวันหยุด 0 100
4 ลาป่วย 0 30
5 ไม่ประทับลงเวลา 0 100
6 ลาพักผ่อนประจำปี 0 6
7 ลาเนื่องจากอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 0 90
8 ลากิจ(กรณียังไม่ผ่าน Pro) 0 100
9 ลาไปศึกษาต่อ 0 365
10 ลาเสาร์หยุด 0 25
11 ลาฌาปนกิจ 0 3
12 ลาสมรส 0 3
13 ลาเพื่อทำหมัน 0 99
14 ลาเพื่อฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ ความสามารถ 0 30
15 ขออนุมัติปฎิบัติงานนอกสถานที่ 0 365
16 วันหยุดสาขา 0 48